ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវ ឱ្យផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង មេរោគកូវីដ១៩


អាល្លឺម៉ង់ ៖ គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវ ឱ្យផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ របស់ ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca សម្រាប់តែមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ទៅ ៦៤ ឆ្នាំបានហើយ ដោយបានលើកឡើង ថាបច្ចុប្បន្ន នៅមិនទាន់មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វា សម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ ឡើយ ។ ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង