ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

 នៅថ្ងៃពុធនេះ  យោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា  បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន   បដិសេធបេសកជនរបស់អាស៊ាន


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖  នៅថ្ងៃពុធនេះ  យោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា  បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន  
បដិសេធបេសកជនរបស់អាស៊ាន  ក្នុងការចូលទៅជួបលោកស្រី Aung San Suu Kyi ដែលកំពុងជាប់ឃុំ ជាកាទប់ទល់នឹងសម្ពាធដែលកំពុងកើនឡើង ពីអន្តរជាតិ  ដែលឲ្យអនុវត្តតាមផែនការសន្តិភាពក្នុងតំបន់ដែលបាន ព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមេសា៕
ប្រភព ៖  CNA 
សម្រួល ដោយ ៖  ម៉ៅ  ស៉ីថា 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង