ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតី នៃប្រទេសតង់ហ្សានី បានបង្ហាញពីភាពសង្ស័យ


តង់ហ្សានី ៖ ប្រធានាធិបតី នៃប្រទេសតង់ហ្សានី បានបង្ហាញពីភាពសង្ស័យ លើប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ កូវីដ១៩ និងបាននិយាយថា ប្រជាជនណាម្នាក់ដែលចាក់វ៉ាក់សាំង នៅខាងក្រៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើត នឹងត្រូវបាន គេចាត់ទុកថា ជាអ្នកនាំឲ្យមានករណីឆ្លងមេរោគនាំចូលប្រទេស ។ ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង