ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ


ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ (ក្នុងនោះឯកឧត្ដម ម៉ប់ សារិន ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ)។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង