ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១


សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖
-ករណីឆ្លងថ្មី ៩១នាក់ (លទ្ធផលបញ្ចាក់ដោយ PCR)
-ករណីជាសះស្បើយ ១៧៥នាក់
-ករណីស្លាប់ ៦នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០៤នាក់)

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង