ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម ឯកឧត្តម វេង សាខុន បង្ហាញលទ្ធផលនៃការនាំចេញកសិផលទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅឆ្នាំ២០១៩ ឆ្នាំ២០២០ និង ៩ខែឆ្នាំ២០២១


នៅឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួន ៦,០០៨,២០ តោន
នៅឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន ៥៨៤,៨៤ តោន
 នៅ៩ខែ ឆ្នាំ២០២១មានចំនួន ១,២០៤,៨២ តោន ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង