ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសលើកលែងកាតព្វកិច្ចធ្វើ ចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩


ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសលើកលែងកាតព្វកិច្ចធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលបានបញ្ចប់ការព្យាបាល នៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ឬមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាកថែទាំ និងព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង