ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១១២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ២៦៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ៨នាក់ ក្នុងនោះអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ៥នាក់


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង