ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១


១.វិធានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ៤៦៧ទីតាំង
២.វិធានការអប់រំតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ២៩៥នាក់ (យានយន្ត ១៩៨គ្រឿង)
៣.ការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ (គ្មាន)

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង