ព័ត៌មានជាតិ

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបបធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់គ្រូពេទ្យ និងក្រុមផ្តល់សេវាជួរមុខ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង