ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន ១៣ ថ្ងៃនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន ១៣ ថ្ងៃនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១

តារាងលម្អិត៖ www.nec.gov.kh/khmer/taxonomy/term/364

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង