ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Carissa Etienne ប្រធានអង្គការសុខភាពអាមេរិចកាំង


ស.រ.អា ៖ លោក Carissa Etienne ប្រធានអង្គការសុខភាពអាមេរិចកាំង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រជាជនជាងមួយ លាននាក់ នៅទ្វីបអាមេរិកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ដោយសារផលវិបាកនៃជំងឺកូវីដ១៩ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង