ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ធនាគារកាណាដា នឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅ ដើមត្រីមាសទី ៣ នៅឆ្នាំក្រោយនេះយ៉ាងតិច ៣ ខែលឿនជាងការរំពឹងទុក


- សេដ្ឋកិច្ច៖ ធនាគារកាណាដា នឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅដើមត្រីមាសទី ៣ នៅឆ្នាំក្រោយនេះយ៉ាងតិច ៣ ខែលឿនជាងការរំពឹងទុក ហើយអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានស្ទាបស្ទង់មើលឃើញថា វានឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យ ដែលអាចនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង