ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៤៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៣២៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១១នាក់ ក្នុងនោះអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ៧នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង