ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៦១ សខល ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ


ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៦១ សខល ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសពអ្នកជំងឺទូទៅតាម មន្ទីរពេទ្យ និងផ្ទះ ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង