ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

និយ័តករសុខភាពរបស់ប្រទេសឈីលី កាលពីថ្ងៃពុធ


ឈីលី ៖ និយ័តករសុខភាពរបស់ប្រទេសឈីលី កាលពីថ្ងៃពុធ បានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ នូវវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេ រោគកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca រួមសហការជាមួយ Oxford សម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនក្រោយការ បោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សារដ្ឋ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង