ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសច្រានចោលចំពោះទំព័រអត្ថបទ ដែលមានប្រើស្លាកសញ្ញា(Logo)ក្រសួងសុខាភិបាល


ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសច្រានចោលចំពោះទំព័រអត្ថបទដែលមានប្រើស្លាកសញ្ញា(Logo)ក្រសួងសុខាភិបាល គឺមិនមែនជាការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាផ្លូវការនោះឡើយ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង