ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៥១នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៣៦៦នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ១១នាក់ ក្នុងនោះអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ៧នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង