ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៦៦នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ២៧០នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ១២នាក់ ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ៥នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង