ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៧៥នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ២៧១នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ១១នាក់ ក្នុងនោះអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ៨នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង