ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៥៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤០៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២៤នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង