ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៧២ នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៩៤នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ១៥នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង