ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយកប្រតិបត្តិសហភាពអឺរ៉ុប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


- អឺរ៉ុប៖ នាយកប្រតិបត្តិសហភាពអឺរ៉ុប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធ ថាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់អឺរ៉ុប នៅមិនទាន់មានហានិភ័យភ្លាមៗទោះទេ បើទោះបីស្តុកផ្ទុកឧស្ម័នកំពុងស្ថិតក្នុងកំរិតទាបក៏ដោយ នៅមុនរដូវរងាមកដល់ ប៉ុន្តែគណៈកម្មការអឺរ៉ុប កំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសផលិតឧស្ម័នផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់នេះ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង