ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃអង្គារ បានណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង ការពារមេរោគកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Bharat Biotech


- ឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃអង្គារ បានណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Bharat Biotech ជាបន្ទាន់សម្រាប់កុមារអាយុក្រោម ១២ ឆ្នាំ ធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនេះ ក្លាយជាអ្នកលើកដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ទទួលបានការយល់ព្រមឲ្យអនុម័ត បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យការសាកល្បងផលិតផលនេះ លើក្រុមមនុស្សអាយុចន្លោះពី២ដល់១៨ ឆ្នាំ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង