ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៥៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៥៤៦នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ២១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង