ព័ត៌មានជាតិ

លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន៖ ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តជារឿយៗ ត្រូវបានគេមិនអើពើដែលជះឥទ្ធិពល


លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន៖ ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តជារឿយៗត្រូវបានគេមិនអើពើដែលជះឥទ្ធិពល ដល់ស្ថានភាពសុខភាពទូទៅរបស់បុគ្គលនិងបង្កើតបញ្ហាទាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តដែលមិនត្រូវបានដឹងជាមុននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ ដូច្នេះ​ រៀនពីរបៀបថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីធ្វើឱ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកប្រសើរឡើងដូចជាការបំបាត់ស្ត្រេសនិងការថប់អារម្ភនៅក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង