ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៣៩នាក់, ជាសះស្បើយ៤៨១នាក់, និងមានករណីស្លាប់ចំនួន ២៤នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង