ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នខេត្តសានស៊ី បានឱ្យដឹងថា


- ចិន៖ យោងតាមនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នខេត្តសានស៊ី បានឱ្យដឹងថាប្រជាជនចិនជាង ១,៧៥ លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ ដែលបណ្តាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ នៅខេត្តសានស៊ីភាគខាងជើងប្រទេសចិន។

ប្រភព CGTN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង