ព័ត៌មានជាតិ

តារាងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន​នៃការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២០


តារាងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន​នៃការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២០ សម្រាប់បម្រើឱ្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ គិតចាប់ថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
គេហទំព័រ គ.ជ.ប www.nec.gov.kh

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង