ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ United Airlines បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ United Airlines បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា បុគ្គលិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាម៉េរិកជិត ៦០០ នាក់ប្រឈមនឹងការផ្អាកការងារ បន្ទាប់ពីខកខានមិនបានអនុវត្ត តាមគោលការណ៍ចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង