ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ពីកំណត់ត្រា នៃករណីមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ ៨៥៧នាក់ ដោយសារមេរោគឆ្លងកូរ៉ូណា


- រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ពីកំណត់ត្រា នៃករណីមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ ៨៥៧នាក់ ដោយសារមេរោគឆ្លងកូរ៉ូណា រយៈពេលពីរថ្ងៃជាប់ៗគ្នា កាលពីថ្ងៃពុធ ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេមិនគិតថា នឹងដាក់កំហិត ដើម្បីការពារឆ្លងមេរោគ នៅទូទាំងប្រទេសឡើយ។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង