ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៨៣៩នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៥៣០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៨នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង