ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖
កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ៥៣ ករណី ៖
១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ១៤៥នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (រថយន្ត ៣គ្រឿង និងម៉ូតូ ១៤គ្រឿង)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ១,៤០០,០០០រៀល។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង