ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៨៣០នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៧៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២៥នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង