ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦៣៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៧៩នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២២នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង