ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុប (EMA) កំពុងធ្វើការសម្រេច ចិត្តនៅដើមខែតុលានេះ


- ទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុប (EMA) កំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅដើមខែតុលានេះ ថាតើត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ដូសជំរុញ ឬហៅថាដូសទី ៣ ឬយ៉ាងណា បន្ទាប់ពីផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង ២ដូសឈានសម្រេចបាន។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង