ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Novavax Inc រួមសហការណ៍ជាមួយវិទ្យាស្ថាន Serum ឥណ្ឌាបានដាក់ពាក្យសុំទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោក


- វិជ្ជសាស្ត្រ៖ ក្រុមហ៊ុន Novavax Inc រួមសហការណ៍ជាមួយវិទ្យាស្ថាន Serum ឥណ្ឌាបានដាក់ពាក្យសុំទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោក ឲ្យចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នូវវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-១៩ Novavax របស់ខ្លួនដើម្បីបើកភ្លើងខៀវ ដល់ពួកគេអាចបញ្ជូន ទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង