ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩


ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីបានព្យាបាលជាសះស្បើយ ពីជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេលចាប់ពី ៤ខែឡើង។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង