ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេច​បន្តផ្អាកសកម្មភាព ការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេច​បន្តផ្អាកសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងការជួបជុំឬប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជន រយៈពេល១៤ថ្ងៃ បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ខែកញ្ញា​ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង