ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Moderna បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា


វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Moderna បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវ៉ាក់ សាំង Moderna ដែលប្រឆាំងមេរោគ Covid-19 ក៏មានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការប្រឆាំងនឹងមេរោគកូរ៉ូណាបំលែងខ្លួនថ្មីដែរ ដែលគេបានរកឃើញដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេស និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង