ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានរាយការណ៍ពីគុណភាព ខ្យល់អាកាស កាលពីថ្ងៃពុធ


- អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានរាយការណ៍ពីគុណភាពខ្យល់អាកាស កាលពីថ្ងៃពុធ ដោយបាននិយាយថា ខ្យល់បំពុលបរិយាកាសឥឡូវនេះ គឺជាបញ្ហាគំរាមកំហែងផ្នែកបរិស្ថានដ៏ធំបំផុតមួយ ដល់សុខភាពមនុស្សលោក ដោយវាបានបណ្តាលឱ្យមនុស្ស ៧ លាននាក់ស្លាប់មុនអាយុក្នុងមួយឆ្នាំៗ៕

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង