ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (សុីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ


ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (សុីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី២រួច ឬគ្រប់ដូស។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង