ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦២៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៨៦នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៧នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង