ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីអាមេ៉រិក លោក Joe Biden បានប្រាប់ក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- ស.រ.អា៖ ប្រធានាធិបតីអាមេ៉រិក លោក Joe Biden បានប្រាប់ក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃអង្គារ ថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយសភា ដើម្បីបង្កើនមូលនិធិទ្វេដងមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ ១១,៤ ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង