ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦២២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៧៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៤នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង