ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកដំណើរទាំងឡាយណា ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញ លេញរួចចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ី


- ម៉ាឡេស៊ី៖ អ្នកដំណើរទាំងឡាយណា ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នឹងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំការធ្វើចាត្តាឡីស័ក នៅក្នុងផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះ ដោយគេនឹងធ្វើការតាមដានលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង