ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អូស្រ្តាលី បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ១,៦០៧នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- អូស្រ្តាលី បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ១៦០៧នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខណៈរដ្ឋនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូរចិត្តបន្តិចម្តង ៗ ពីការព្យាយាមលុបបំបាត់ការផ្ទុះឡើងករណីឆ្លងមេរោគ ដោយងាកទៅសម្របសម្រួលរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគវិញ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង