ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សេវាកម្មសុខភាពជាតិ (NHS) បាននិយាយថា ប្រទេសអង់គ្លេស បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំនួយការពារជំងឺកូវីដ -១៩


- អង់គ្លេស៖ សេវាកម្មសុខភាពជាតិ (NHS) បាននិយាយថា ប្រទេសអង់គ្លេស បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំនួយការពារជំងឺកូវីដ -១៩ របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល និងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីនេះមុនផែនការគ្រោងទុក នៅដើមសប្តាហ៍នេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង