ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦៩៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៤៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង