ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦៥៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៦៣នាក់ និងស្លាប់ថ្មីចំនួន ៩នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង